Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI E-Kancelaria Grupa Prawno – Finansowa Sp. z o.o.

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Administratorem strony https://e-kancelaria.com/ jest: E-Kancelaria Grupa Prawno – Finansowa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-202), ul. Legnicka 48 bud. G, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS 0000646101, NIP 8992802119, REGON 365832999
 2. Z Administratorem można kontaktować się pod adresem:
  iod@e-kancelaria.com.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności. 
 4. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że jest powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO) i kontakt z Inspektorem umożliwiony jest przez adres mailowy: iod@e-kancelaria.com.
 5. Dane osobowe Użytkowników nie są profilowane.
 6. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Treści przedstawione na Stronie nie stanowią porad czy wskazówek
  specjalistycznych i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli
  Użytkownik chce uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, powinien skontaktować się z osobą uprawnioną do udzielania takich porad lub z Administratorem na podane dane kontaktowe. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działań czy zaniechań podejmowanych na ich podstawie.
 8. Wszelkie treści, zdjęcia materiały elektroniczne oraz usługi świadczone przez
  Administratora, dostępne na Stronie są chronione prawami autorskimi. Nie mogą być udostępniane, powielane, wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych bez pisemnej zgody Administratora.

§2 DEFINICJE
Administrator – E-Kancelaria Grupa Prawno – Finansowa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-202), ul. Legnicka 48 bud. G, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS 0000646101, NIP 8992802119, REGON 365832999

Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.
Strona– strona internetowa, blog znajdujące się pod adresem:
https://e-kancelaria.com/

§3 ZASADY PRZETWARZANIA

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych działań.
 2. Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w następujących celach:
  a. realizacji usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  b. wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  c. prowadzenia mediów społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  d. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi (art. 6 ust.
  1 lit. b RODO),
  e. wysyłania newslettera (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  f. prowadzenia rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a, b, f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a),
  g. prowadzenia dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  h. oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Dane o wykonanej usłudze będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji
  zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być
  przetwarzane w celach statystycznych.
 5. Użytkownik może korzystać z funkcji portali społecznościowych Administratora, takich jak: Meta (Facebook), Instagram. Może się to wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów tych portali.
 6. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies.
 7. Użytkownik ma prawo do:
  a. dostępu do treści jego danych,
  b. do przenoszenia danych,
  c. poprawiania danych, 
  d. sprostowania danych,
  e. usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,
  f. ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej,
  g. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie
  uzasadnionego interesu administratora,
  h. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  i. bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez
  aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 1. Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej – do
  państw trzecich. Jednakże dostawcy usług korzystają ze standardowych klauzul
  umownych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie.
 2. Dane Użytkownika będą przechowywane:
  a. przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia
  roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych
  przez kontrahentów i klientów czy Użytkowników,

b. przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy
lub wykonanie usługi – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu
ofertowym,

c. przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w
odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków
wynikających z mających zastosowanie przepisów,

d. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21
RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu
bezpośredniego,

e. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego
— w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po
wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed
ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub
okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi,

f. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do
danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych,
statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora.

 1. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
  podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności
  Użytkownika w rozumieniu RODO.

§4 FORMULARZ KONTAKOWY/DARMOWA KONSULTACJA
Administrator na swojej Stronie osadza formularz kontaktowy oraz służący umówieniu się na darmową konsultację. Użytkownik wskazuje swoje imię, adres e-mail oraz numer telefonu, a także wpisuje treść swojej wiadomości, służy do kontaktowania się z Administratorem. Dane przechowywane są przez czas udzielania odpowiedzi oraz przez okres służący archiwizacji a także obronie przed roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes Administratora.

§5 PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE

 1. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych zleceniobiorcom lub
  podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów, np. firmie księgowej, informatycznej, graficznej, kancelariom prawnym, itd. urzędom np. urzędowi skarbowemu – w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością.

§6 COOKIES I LOGI SERWERA

 1. Podczas pierwszego wejścia na Stronę Użytkownik musi wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Strony.
 2. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem
  http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 3. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi
  obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 4. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 5. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji
  Użytkownika.

Data publikacji Polityki Prywatności 14.04.2023 r.

Oddzwonimy w 30 minut

Wystarczy, że zostawisz swoje dane kontaktowe w formularzu poniżej 🠗

  Czytaj więcej

  close-link

  Oddzwonimy w 30 minut

  Wystarczy, że zostawisz swoje dane kontaktowe w formularzu poniżej 🠗

   Czytaj więcej

   close-link